สักแต่ว่า ..

posted on 29 Sep 2009 11:43 by iambew in Me
ทำ พูด คิดอย่างไรจะก่อให้เกิดความสุขแก่ตัวเองและผู้อื่น

เมื่อเรารับรู้อารมณืทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ให้กำหนดรู้เท่าทันอารมณ์ว่า ..

สักแต่ว่าเห็น .. สักแต่ว่าได้ยิน .. สักแต่ว่าได้กลิ่น
รู้สัมผัสทางกาย สักแต่ว่า .. รู้ทางใจก็สักแต่ว่า ..

ถ้าเกิดเวทนาสุข ทุกข์ ชอบ ไม่ชอบ ให้พยายามกำหนด รู้เท่าทันเวทนา

เวทนา คือ ความรู้สึก .. ก็สักแต่ว่า รู้แล้วปล่อย รู้แล้วปล่อย

ชอบ ไม่ชอบ .. ไม่ถือมั่น ไม่ยึดมั่น .. สักแต่ว่าทุกข์ สักแต่ว่าสุข

Comment

Comment:

Tweet