เมื่อถึงที่ทำงาน ...

posted on 06 Jan 2011 11:02 by iambew in Me
3 - 4 ปีที่แล้ว ... เมื่อถึงที่ทำงาน "กรุงเทพ ไทยแลนด์"
หนึ่ง - เปิด คอมฯ
สอง - เดินไปชงกาแฟ
สาม - เปิด Lotus Notes
สี่ - เปิด Hotmail
ห้า - เปิด Fat Radio Online
หก - เริ่มงาน ....
เจ็ด - เลิกงาน"ไม่เกินสองทุ่ม"
...
...
2 ปีที่ผ่านมาจนถึง ปัจจุบัน ... เมื่อถึงที่ทำงาน "ซิดนีย์ ออสเตเลีย"
ศูนย์ - กินกาแฟ
หนึ่ง - เปิด ร้าน (ไฟ พัดลม)
สอง - เปิด น้ำ(เตรียมถูกพื้น และ เช็คแก้วไวน์)
สาม - เปิด เพลง Jass
สี่ - กวาดพื้น ล้างห้องน้ำ ถูกพื้น เช็คโต๊ะ และ Set Dinner Table
ห้า - เช็คความเรียบร้อย กินข้าว
หก - เริ่มงาน ....
เจ็ด - เลิกงาน "ไม่ต่ำกว่าสี่ทุ่ม"

1 .. 2 and 28

posted on 28 Dec 2010 20:28 by iambew in Me
สองปี ...  Sydney Australia
.
หนึ่งปี ...  Exteen Blog
.
ยี่สิบแปดปี ... My Life
.
โปรดติดตามตอนต่อไป ...

สักแต่ว่า ..

posted on 29 Sep 2009 11:43 by iambew in Me
ทำ พูด คิดอย่างไรจะก่อให้เกิดความสุขแก่ตัวเองและผู้อื่น

เมื่อเรารับรู้อารมณืทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ให้กำหนดรู้เท่าทันอารมณ์ว่า ..

สักแต่ว่าเห็น .. สักแต่ว่าได้ยิน .. สักแต่ว่าได้กลิ่น
รู้สัมผัสทางกาย สักแต่ว่า .. รู้ทางใจก็สักแต่ว่า ..

ถ้าเกิดเวทนาสุข ทุกข์ ชอบ ไม่ชอบ ให้พยายามกำหนด รู้เท่าทันเวทนา

เวทนา คือ ความรู้สึก .. ก็สักแต่ว่า รู้แล้วปล่อย รู้แล้วปล่อย

ชอบ ไม่ชอบ .. ไม่ถือมั่น ไม่ยึดมั่น .. สักแต่ว่าทุกข์ สักแต่ว่าสุข